Máy toàn đạc điện tử Leica TCR 805

68,000,000.00

Máy toàn đạc điện tử Leica TCR 805

68,000,000.00