Máy toàn đạc điện tử Topcon GPT 3005N

35,000,000.00

Máy toàn đạc điện tử Topcon GPT 3005N

35,000,000.00